Disclaimer

Disclaimer

© 2011-2015 – Alle rechten voorbehouden – Stichting Kienkeurig.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van de website van de Stichting Kienkeurig. De Stichting Kienkeurig is de eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Correctheid van de informatie
De gegevens op deze website zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Kienkeurig heeft zijn website met zeer grote zorg samengesteld. We beseffen echter dat er spaanders kunnen vallen omdat er wordt gewerkt. Mocht er met andere woorden informatie op deze website staan die niet correct is, dan bieden wij op voorhand daarvoor onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast. Ook uw overige op- of aanmerkingen over onze website zijn van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar de webmaster. Alvast bedankt!

Geen garantie
Kienkeurig streeft er naar altijd correcte en actuele informatie aan te bieden aan de bezoekers van zijn website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Kienkeurig is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de bevoegd zijnde rechtbank. Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft eigendom van Kienkeurig, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Wijzigen website
Kienkeurig kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Kienkeurig mag zijn website en de gegevens op zijn website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Kienkeurig is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Secundaire informatiematerialen
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. Wij verzoeken deze personen contact met ons op te nemen. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of kan er een regeling worden getroffen voor het blijvend gebruik van het materiaal.

Hij of zij?
Overal waar op deze website bij personen ‘hij’ staat, wordt vanzelfsprekend ook ‘zij’ bedoeld en andersom.

Opslag voor eigen gebruik
De informatie van deze website mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Kienkeurig. De informatie die Kienkeurig op deze website aanbiedt, mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Anoniem
Onze website kan anoniem worden bezocht. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site. Er wordt uitsluitend naar aantallen gekeken en niet naar wie onze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Vrijwaring
U zult de Stichting Kienkeurig, onze medewerkers, onze vrijwilligers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op.